Saturday, March 17, 2007

ทฤษฎีบัญชี


ความหมายของทฤษฎีบัญชี
1.ความหมายของคำว่า ทฤษฎี <>
ทฤษฎี หมายถึง กลุ่มของแนวคิดซึ่งให้คำอธิบาย ข้อความหรือความหมาย เกี่ยวกับปัญหา คาดคะเนถึงปรากฏการณ์นั้น ทฤษฎีจึงหมายถึง องค์ความรู้ <> ซึ่งเกิดจากการเชื่อมโยงแนวคิด ซึ่งเป็นนามธรรม <> หลายแนวคิดเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการอธิบาย หรือ พยากรณ์ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นKohler และ Eric ได้ให้ความเห็นไว้ใน A Dictionary for Accountant <> ไว้ว่าทฤษฎประกอบด้วยสัจจพจน์ และ กำหนดขึ้นจากกฎที่เป็นรูปนัย<> และกฎที่เป็นอรูปนัย <>เพื่ออธิบายความจริงหรือการกระทำที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม <>
2. ความหมายของคำว่า การบัญชี <>
การบัญชี ตามความหมายของบัญชีตามพจนานุกรม หมายถึง ทะเบียน สมุดหรือกระดาษที่จด รายชื่อ จำนวน พจนานุกรมภาษาอังกฤษได้ให้ความหมายของการบัญชีว่า หมายถึง งาน หรือ ศิลปของนักบัญชี และ นักบัญชี หมายถึง ผู้ทำตรวจหรือเชี่ยวชาญในการบัญชีหรือ ผู้มีอาชีพใน การจัดทำบัญชี หรือตรวจสอบบัญชีของร้านค้า ธนาคาร หรือ ของรัฐ
3.ความหมายของทฤษฎีบัญชี
ทฤษฎีบัญชี หมายถึง กลุ่มของแนวคิด สมมติฐาน และหลักการบัญชีต่างๆซึ่งเป็นแนวทาง ในการแก้ปัญหา และใช้ในการประเมินวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี ตลอดจนพัฒนาวิธีการปฏิบัติ ทางการบัญชี เพื่อให้สามารถอธิบายและคาดคะเนเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตได้
แนวทางในการสร้างทฤษฎีบัญชี
แนวทางในการสร้างทฤษฎีบัญชีเป็นสิ่งที่กำหนดวัตถุประสงค์
ของการบัญชีและวัตถุประสงค์ของการบัญชีและวัตถุประสงค์ของการบัญชี
อาจถูกกำหนดขึ้นด้วยแนวทางในการสร้างทฤษฎี บัญชีเพียงแนวทาง
เดียวหรือหลายแนวทาง ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักการที่สมเหตุสมผล
อย่างไรก็ตามวิวัฒนาการทางการบัญชีอาจมีผลทำให้วัตถุประสงค์ของการ
บัญชีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง
ทางการบัญชี ดังนั้น โดยทั่วไปหลักการบัญชี จึงเกิดจากแนวทาง
ในการสร้างทฤษฎีบัญชีมากกว่าหนึ่งแนวทางเสมอ
แนวทางในการสร้างทฤษฎีบัญชีที่สำคัญ มีดังนี้
1.การสร้างทฤษฎีจากการพิจารณาหลักการทั่วไป
2.การสร้างทฤษฎีจากการพิสูจน์
3.การสร้างทฤษฎีโดยใช้จริยศาสตร์
4.การสร้างทฤษฎีโดยใช้หลักสังคมศาสตร์
5.การสร้างทฤษฎีโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
6.การสร้างทฤษฎีโดยไม่ใช้ทฤษฎี
7.การสร้างทฤษฎีตามเหตุการณ์
8.การสร้างทฤษฎีโดยใช้หลักพฤติกรรมศาสตร์
9.การสร้างทฤษฎีโดยการทำนาย
10.การสร้างทฤษฎีโดยการรวมทฤษฎี